В момента върви

Title

Artist

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00

Предаването в момента

Читалнята

20:00 24:00


актьор

Това предаване е създадено с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация „Равностойно партньорство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на […]

Mариус Донкин – за таланта и дарбата, за театъра и „езика на душата“, за смирението и прошката… Достатъчно ли е артистът да бъде само „сетивен“?… Преминавайки през рацио-то, да се спусне в дълбините на духовността. „Всеки отдаден, предан на това, което върши, е голям. За да има смисъл този живот, всеки трябва да даде парче […]